Passa al testo principale

Matex Kakoh Corporation

Indirizzo

3-77, Tsuchihashi-cho, Toyota, Aichi, 471-0842, Japan

Telefono/Fax

TEL. +81-565-28-6192
FAX. +81-565-28-6193